Dues places d’Agent Cívic de l’Ajuntament

En el BOP de data  23/05/2024 ha sortit publicada la convocatòria i bases específiques que han de regir en el procés de selecció per a la contractació de dos agents cívics municipals, en règim laboral temporal, a temps complet, pel termini de tres mesos d’estiu.

Descripció del lloc de treball :  DUES PLACES d’Agent Cívic de l’Ajuntament

Durada i horari :  Contracte laboral temporal TRES MESOS. Del dia 15 DE JUNY AL 15 DE SETEMBRE.  Horari de 40 hores setmanals.

Requisits generals:

  • Estar en possessió del Graduat Escolar o similar
  • Estar en possessió del carnet de conduir categoria B

Termini d’Inscripcions :

Termini per presentar instàncies fins el dia 6 de juny de 2024 presentant la següent documentació a través de la seu electrònica  de la web municipal :

  • Instància, currículum, Fotocòpia DNI, vida laboral emès per la Tresoreria de la SS .
  • Per a més informació podeu  trucant a les oficines de l’Ajuntament 972428280