AJUTS DESTINATS A LA RETIRADA D’AMIANT

L’Agència de Residus de Catalunya ha aprovat les bases reguladores que han de regir la convocatòria d’ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l’àmbit territorial de Catalunya, i a instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic en cobertes afectades

Aquests ajuts compten amb una dotació pressupostària de 40M€ per la retirada de residus de cobertes que continguin amiant (uralita), i la instal·lació d’autoconsum fotovoltaic a les mateixes cobertes de l’immoble en les quals s’hagi retirat l’amiant, i on s’hi desenvolupi o s’hi hagi desenvolupat una activitat econòmica. És a dir, a edificis que allotgin o hagin allotjat indústries o altres activitats comercials o agràries, per la qual cosa considerem que pot ser d’interès per al sector agrari, especialment el ramader.

Aquestes ajudes consten de dues línies d’ajuts explicades als annexos de la convocatòria:  

 • Línia d’Ajut Annex I. Retirada de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant
  • Van destinades a persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i a comunitats de propietaris, que siguin propietaris de béns immobles que continguin elements d’amiant procedents de la construcció que impulsin el seu desamiantatge. 
  • Aquesta línia cobreix el 100% de les despeses subvencionables, amb un màxim de 30.000 euros per actuació. 
  • Són subvencionables la retirada, el transport i el tractament dels residus de materials d’aíllament i de la construcció que continguin amiant. Per més detalls, podeu revisar la convocatòria. 
  • Les despeses subvencionables són aquelles que hagin estat efectivament pagades amb anterioritat a la finalització del període de justificació. 
  • No són subvencionables els materials d’obra ni de construcció emprats per substituir la funció que realitzava l’amiant retirat. 
  • Per saber quina documentació heu de presentar, podeu revisar les bases de la convocatòria. 
  • L’atorgament de les ajudes en aquesta línia es farà per ordre d’entrada
 • Línia d’Ajut Annex II. Retirada de residus de cobertes que continguin amiant, i la seva substitució si s’esdevé, per instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic a les mateixes cobertes de l’immoble en les quals s’hagi retirat l’amiant. 
  • Van destinades a persones propietàries de béns immobles en els quals es desenvolupi o s’hagi desenvolupat una activitat econòmica, ja siguin persones físiques o jurídiques, púliques o privades. 
  • La intensitat de l’ajut depèn de la mida de l’empresa:
   • Petita empresa 60%
   • Mitjana empresa 50%
   • Gran empresa 40%
  • El imports màxims subvencionables també estan fixats a les bases, que varien segons: 
   • Segons el tamany de la coberta d’amiant (entre 2.000 euros les més petites, i 20 euros/m2 les cobertes més grans; per informació més concreta podeu revisar la infografia que us adjuntem). 
   • Segons el rang de potència de la instal·lació solar fotovoltaica (variant entre 534 euros / kWp les instal·lacions més petites de 10 kWp; entre 10 i 100 kWp, 318 euros /kWp; i 262 euros / kWp per aquelles instal·lacions de més de 100 kWp). 
  • Les despeses subvencionables abasta el conceptes de retirada, transport, tractament, i si s’escau, mitjans auxiliars dels elements que contingui amiant, substitució de les cobertes retirades, i instal·lació d’autoconsum fotovoltaic. 
  • Per saber quina documentació heu de presentar, podeu revisar les bases de la convocatòria. 
  • L’atorgament de les ajudes d’aquesta línia és realitzarà via concurrència competitiva, en funció del tipus d’activitat econòmica, la superfície de la coberta i la substitució d’elements d’amiant per plaques solars fotovoltaiques o altres elements constructius. Per més informació podeu consultar la següent taula:

1- Activitat econòmica que es realitza a l’immoble: (màxim 50 punts) 

 

– Activitats econòmiques incloses al grup A del CCAE 

50 punts 

– Activitats econòmiques incloses al grup C i G del CCAE 

25 punts 

– Altres activitats econòmiques del CCAE 

10 punts 

2- Per superfícies de retirada de cobertes d’amiant: (màxim 30 punts) 

 

– Superfície retirada superior a 1.000 m2 

10 punts 

– Superfície retirada entre 500 i 999 m2 

20 punts 

– Superfície retirada entre 0 i 499 m2 

30 punts 

3- Substitució elements d’amiant: les actuacions de retirada de cobertes que continguin amiant o d’elements d’amiant on s’efectuarà un reemplaçament i substitució dels materials d’amiant retirats per nous materials de construcció (màxim 20 punts) 

 

– Substitució total de cobertes i altres elements que continguin amiant per altres nous elements/materials constructius per continuar fent la mateixa funció i ús que tenia l’amiant retirat i la instal·lació de plaques fotovoltaiques 

20 punts 

– Substitució total de cobertes i altres elements que continguin amiant per altres nous elements/materials constructius per continuar fent la mateixa funció i ús que tenia l’amiant retirat sense instal·lació de plaques fotovoltaiques 

10 punts 

– Únicament s’efectuarà la retirada dels residus d’amiant, sense substituir-los per nous elements/materials constructius  

5 punts 

El termini de presentació de sol·licituds de les dues línies és fins el 25 de Juliol de 2023

Trobareu més informació referent a la convocatòria, així com el procediment de tramitació, en aquest enllaç:  https://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits_-_nou/subvencions/amiant/index.html

Tanmateix, us podeu adreçar a l’Agència de Residus de Catalunya o bé a l’Ajuntament de Canet d’Adri (972 428 280).