Planejament urbanístic municipal

 • Catàleg de masies i cases rurals

  L’Ajuntament de Canet d’Adri, en compliment del que estableix la legislació vigent i amb la voluntat de millorar la protecció i salvaguarda del patrimoni arquitectònic existent en el sòl no urbanitzable del municipi, tramita aquest nou catàleg com a document de Pla Especial. S’ha creat un inventari, a modus de catàleg, amb un total de 233 fitxes, en les que es recullen les característiques actuals de les edificacions amb una descripció detallada dels valors històrics i arquitectònics, les seves condicions de solidesa, l’estat de conservació, les condicions de l’entorn, les característiques de l’accés, l’ús original i l’ús actual de l’edifici. Una vegada obtinguda la información básica, les edificacions s’han classificat segons les seves característiques i s’han creat 4 tipologies:

  • Tipologia 1: Masies i Cases Rurals catalogades com a Bè Cultural d’Interès Nacional/Local.
  • Tipologia 2: Altres edificacions que tenen valors arquitectònics, mediambientals, paisatgístics o socials, i que cal preservar i recuperar, malgrat no tenir la consideració de Bé Cultural.
  • Tipologia 3: Restes d’edificacions que, per condicionants de temps, abandonament i deixadesa han esdevingut irrecuperables.
  • Tipologia 4: Edificis de recent construcción que s’han edificat en sòl no urbanitzable.

  El Pla Especial recull com a patrimoni arquitectònic objecte de conservació pels seus valors arquitectònics, paisatgístics i històrics, les tipologies 1 i 2, de l’inventari que s’ha confeccionat. En aquest document s’estableixen les condicions d’edificació en els procesos de rehabilitació i recuperació d’aquests edificis situats en el sòl no urbanitzable del municipi de Canet d’Adri.

  Text Refós del Catàleg de masies i cases rurals de Canet d’Adri 2021

 • Normes subsidiàries
 • SITMUN: El Sistema d'Informació Territorial Municipal

  SITMUN és una plataforma que posa a disposició del ciutadà les funcions de visualització, de superposició, d’anàlisi i d’impressió de la cartografia produïda per diferents administracions, de forma homogeneïtzada i/o harmonitzada a escala provincial, a través d’un mòdul visualitzador que permet la consulta, l’anàlisi i la impressió d’informació relacionada amb el territori. SITMUN és, doncs, una plataforma de gestió de la informació territorial que permet la integració de la informació cartogràfica disponible amb la informació pròpia de les corporacions locals independentment del model de dades o del sistema de gestió de cada ens local. El sistema és gestionat des del Servei de Promoció Econòmica-Diplab de la Diputació de Girona. El Sistema d’Informació Territorial Municipal SITMUN-Girona, va néixer per donar resposta a necessitats comuns dels ens locals de la demarcació en matèria de sistemes d’informació geogràfica (SIG), especialment als que disposen de pocs recursos, amb la intenció de facilitar-los el coneixement, anàlisi i gestió del territori.

 • POUM
 • Inventari de camins públics

  Anunci d’aprovació definitiva de l’inventari de camins públics (BOP nº100 de 24/05/2019) L’aprovació provisional de l’inventari de camins públics s’eleva a definitiva al no haver-se presentat cap al·legació ni reclamació dins el termini d’exposició pública. Veure publicació   Anunci d’aprovació provisional de l’inventari de camins públics El Ple de l’Ajuntament de Canet d’Adri, en sessió ordinària celebrada l’1 d’abril de 2019, ha adoptat, entre d’altres, els següents ACORDS:

  Primer.- Declarar no pertinent l’al·legació núm. 1, en tractar-se d’un canvi de traçat d’un camí públic que comporta la desafectació d’un tram de camí, per afectar-ne un altre, la qual cosa cal vehicular a través d’un expedient de permuta.

  Segon.- Estimar, de conformitat amb l´informe tècnic emès, la inclusió de 18 dels 19 camins, del 62 al 79, proposats pel Centre Excursionista de Banyoles (CEB), atès que el 80 ja es trobava inventariat dins un altre camí, el núm. 1 Camí de Banyoles a Rocacorba per Pujarnol (tram Puigsou). Aquests 18 camins han estat descrits i documentats oralment, per mitjà d’entrevistes, es tracta de camins en bona part ja senyalitzats. Nous camins inclosos 62 Camí de Roques Estretes 1,170 km 63 Camí del Pal 0,270 km 64 Camí del Collet del Caire de l’Arcoba 0,980 km 65 Camí del Pla de Faig al collet d’en Martí 0,400 km 66 Camí del Rec del Pla d’en Martí 0,700 km 67 Camí del Cingle Llampat 0,670 km 68 Camí del Pujant de l’Om 0,960 km 69 Camí de Rocacorba a Banyoles per Roure Gros 3,700 km 70 Camí de Biert a Rocacorba pel pujant d’en Farigola2, 350 km 71 Camí dels Biertencs 1,820 km 72 Camí de l’Escaleta i de la cova de Rocacorba 1,140 km 73 Camí del Pujant dels Llancers 0,560 km 74 Camí del Pujant d’en Badia 1,250 km 75 Camí del Collet de l’Escaleta 0,470 km 76 Camí del Clot de Rigau 0,500 km 77 Camí de Foleià a Veïnera pels Saiols 3,030 km 78 Camí de Canet a Velers 0,700 km 79 Camí de la Font d’Escudella 0,400 km.

  Tercer.- Aprovar provisionalment l’Inventari de camins públics refós a incloure a l’Inventari de Béns de l’Ajuntament de Canet d’Adri, elaborat per l’empresa Perícia Caminera, sota la direcció del Doctor en Geografia i pèrit especialitzat en camins, servituds de pas i termenals, Xavier Campillo i Besses. L’inventari inclou la memòria explicativa, les fitxes de cadascun dels camins inventariats i un plànol.

  Quart.- Sotmetre aquest acord a informació pública, mitjançant anunci que es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al tauler d’edictes de l’Ajuntament i a la Web municipal, pel termini d’UN MES, i podrà ser examinat durant aquest període per tal de presentar les al·legacions o suggeriments que es creguin oportunes.

  Cinquè.- Fer constar que en cas que no es produeixin al·legacions, es considerarà aquest acord i en conseqüència l’Inventari de camins públics aprovat definitivament, sense necessitat d’adopció de cap altre acord.

  Sisè.- Notificar el present acord als interessats en l’expedient i a les persones que hi han presentat al·legacions, incloent en cada notificació que es faci d’aquest acord el text íntegre dels informes tècnics que consten a l’expedient i que en motiven les presents resolucions. De conformitat amb el que disposa l’esmentat acord i l’article 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, se sotmet l’expedient a informació pública, pel termini d’un mes a partir de l’endemà d’aquest anunci en el BOP de Girona, al taulell d’anuncis de la Corporació i a la web municipal, per tal que qualsevol interessat pugui examinar l’expedient i presentar les al·legacions o suggeriments que consideri adients. L’expedient es podrà consultar a les dependències municipals en horari d’atenció al públic i als següents enllaços:


  9.4. INVENTARI CAMINS

 • Pla municipal d'inspecció urbanística de Canet d'Adri