Retribucions dels càrrecs electes

Per acord de Ple municipal, adoptat en la sessió extraordinària del 27 de juny de 2023, s’ha
establert el següent règim de dedicacions, retribucions, dietes i indemnitzacions dels
membres de la corporació. Podeu consultar la resolució, clicant el següent enllaç.