Comissió de coordinació

Amb la constitució del nou Ajuntament el passat 15 de juny de 2019, s’ha creat la Comissió Informativa permanent de Coordinació d’àrees organitzatives municipals: Comissió de Coordinació (CC), als efectes de coordinar les accions i activitats municipals, debatre i informar conjuntament les propostes i assumptes a aprovar.

La Comissió de Coordinació (CC), estarà integrada pels regidors i regidores titulars de les àrees organitzatives municipals, de la forma següent:

  • President: Carles Espígol Camps, Alcalde
  • Vocals: Els regidors i regidores, Jordi Fonoll Lluís, Albert Badosa Noguer, Enric Subils Quera, Marta Barniol Prat i Lídia Coll Company.
  • Secretària: Lídia Coll Company, regidora de les àrees de Cultura i festes, Esports, Joventut i Igualtat.

S’estableix que la comissions informatives permanents celebrin sessió ordinària amb caràcter quinzenal, el primer i tercer dilluns de cada mes a les 19h.