Consell de Govern Local

Amb la constitució del nou Ajuntament el 17 de juny de 2023, com a conseqüència de les eleccions locals convocades pel Reial decret 207/2023, de 3/04/2023, i celebrades el 28 de maig de 2023, s’ha creat el Consell de Govern Local, als efectes d’informar i coordinar els assumptes sotmesos al Ple i al mateix temps trobar un espai de comunicació i debat entre les diferents àrees de la corporació municipal. Les decisions del Consell, en cap cas tenen caràcter resolutori, sinó únicament caràcter informatiu o consultiu.

El Consell de Govern Local, estarà integrat pels regidors i regidores titulars de les àrees organitzatives municipals, de la forma següent:

  • Alcalde, Enric Subils Quera
  • 1r. Tinent d’alcalde, Marta Barniol Prat
  • 2n. Tinent d’alcalde, Albert Badosa Noguer
  • Regidora: Lidia Coll Company
  • Regidora: Jeann-Yolande Fores Bitomol

S’estableix que el Consell de Govern Municipal es reunirà en sessió ordinària de forma setmanal els dijous, a les 19:00 hores.