Ordenances Fiscals i Reglaments Municipals

ÍNDEX ORDENANCES:

RESUM ORDENANCES FISCALS I REGLAMENTS 


ORDENANCES GENERALS I DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS:

1.1 OF GENERAL

1.2 OF GENERAL INSPECCIÓ

1.3 OF RECAPTACIO

1.4 OF CONTRIBUCIONS ESPECIALS


ORDENANCES REGULADORES DELS IMPOSTOS OBLIGATORIS:

2.1 OF IMPOST MUNICIPAL SOBRE BÉNS IMMOBLES

2.2 OF VEHICLES

2.3 OF IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES


ORDENANCES REGULADORES DELS IMPOSTOS POTESTATIUS:

3.1 OF IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

3.2 OF PLUS VÀLUES


ORDENANCES REGULADORES DE LES TAXES PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL:

4.2 OF TAXA APROFITAMENT ESPECIAL DOMINI PÚBLIC EMPRESES SUBMINISTRADORES


ORDENANCES REGULADORES DE LES TAXES PER LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS ADMINISTRATIVES I PRESTACIÓ DE SERVEIS:

5.1 OF TAXA REALITZACIÓ ACTIVITATS JURIDIC-ADMINISTRATIVES

5.2 OF TAXA CLAVEGUERAM

5.3 OF TAXA UTILITZACIÓ INSTAL·LACIONS MUNICIPALS

5.4 OF TAXA PER A LA PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL D’ACTIVITATS, ESTABLIMENTS I DELS ESPECTACLES PÚBLICS

5.5 OF TAXA SERVEI PROVEÏMENT DOMICILIARI AIGUA POTABLE

5.6 OF TAXA PER LES LLICÈNCIES, COMUNICACIONS I DECLARACIONS URBANÍSTIQUES

5.7 OF TAXA CONNEXIÓ A LES INFRAESTRUCTURES I XARXES PÚBLIQUES

5.8 OF TAXA PEL SERVEI DE RECOLLIDA I ELIMINACIÓ D’ESCOMBRARIES

5.9 OF TAXA PEL SERVEI CEMENTIRIS DE CEMENTIRIS MUNICIPALS


PREUS PÚBLICS:

6.1 OF REGLAMENTACIÓ PREUS PÚBLICS


ALTRES ORDENANCES:

7.1 ORD. PLECS CLÀUSULES ADMINISTRATIVES GENERALS CONTRACTACIÓ

7.2 OM REGULADORA DE LA INTERVENCIÓ ACTIVITATS

7.3 OM REGULADORA DE LLICENCIES PRIMERA OCUPACIÓ

7.4 ORDENANÇA TINENÇA ANIMALS

7.5 ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA CONSTRUCCIÓ

7.6 ORDENANÇA MUNICIPAL PER A LA GESTIÓ DE RUNES I TERRES

7.7 ORDENANÇA MUNICIPAL DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE

7.8 ORDENANÇA MUNICIPAL CONVIVÈNCIA CIUTADANA I VIA PÚBLICA

7.9 ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA

7.10 ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA LÍNIES ELÈCTRIQUES I TELECOMUNICACIONS


REGLAMENTS:

8.1 REGLAMENT UTILITZACIÓ PAVELLÓ

8.2 REGLAMENT GESTIÓ DE RESIDUS RAMADERS I APLICACIÓ DE FANGS DE DEPURACIÓ

8.3 REGLAMENT REGISTRE MUNICIPAL D’UNIONS ESTABLES DE CONVIVÈNCIA DE PARELLES DE FET

8.4 REGLAMENT DEL SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL

8.5 REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL SISTEMA INTERN D’INFORMACIÓ

8.6 REGLAMENT DE ELS MESURES APLICABLES A L’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE I ALS USOS DE L’AIGUA EN SITUACIÓ DE SEQUERA