Franges de protecció contra incendis

L’Ajuntament en sessió del dia 27 de gener del 2020, va aprovar inicialment el projecte executiu d’obertura i manteniment de les franges perimetrals de prevenció, de les parcel·les interiors i zones verdes, quedant així mateix modificat el Plànol de delimitació de les urbanitzacions, les edificacions i les instal·lacions afectades per la Llei 5/2003 que va ser aprovat pel Ple municipal en sessió celebrada en data 21 de març de 2016, pel que fa als polígons obligats situats en terreny urbà, d’acord amb el projecte executiu d’obertura i manteniment de les franges perimetrals de prevenció, de les parcel·les interiors i zones verdes del municipi de Canet d’Adri, el qual presenta un major ajust i detall.

La campanya per encendre foc per a la crema de restes vegetals de les finques comprèn el període del 15 d’octubre fins al 15 de març. Les persones interessades han de presentar la comunicació de crema a l’Ajuntament i es tramitarà telemàticament al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Es recorda l’obligatorietat d’obrir i/o mantenir les franges de protecció contra incendis al voltant dels habitatges, granges o qualsevol edificació, en un perímetre de 25 m i de mantenir les finques i parcel·les netes de restes vegetals.

El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 21 de març de 2016, va aprovar definitivament el plànol de delimitació per a la prevenció d’incendis del municipi de Canet d’Adri, d’acord amb el previst a l’article 2 de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situades en terrenys forestals. Per tant, l’Ajuntament ha de vetllar pel compliment de l’obertura i manteniment de les franges de  seguretat i informar-ne als Ens competents.

Aquest plànol el podeu consultar aquí: Plànol Com també el plànol general de tot el municipi amb la numeració de cada casa: Plànol general. El document amb la relació de totes les cases enumerades el podeu consultar aquí: Veure document. També podeu consultar tots aquests documents i plànols a l’Ajuntament de Canet d’Adri.

Les característiques tècniques que s’han de tenir en compte a l’hora de l’obertura de franges: Característiques.

A manera de resum:

  • Amplada mínima de 25 m al voltant de les edificacions
  • Aclarida de l’arbrat deixant els peus espaiats i podats. Arbres grans separats 6 m entre ells, evitant la continuïtat horitzontal entre capades.
  • Estassada de matoll deixant una cobertura màxima del 15%
  • Mates aïllades separades un mínim de 3 m
  • Prioritzar espècies de baixa inflamabilitat

Recordar-vos també que són els propietaris dels habitatges i de les instal·lacions aïllades els subjectes obligats per la Llei 5/2003 a complir les determinacions d’aquesta, respecte a la prevenció d’incendis i que han de fer-se càrrec de les despeses derivades de l’obertura i manteniment de les franges de protecció que es beneficien.

En el supòsit que els terrenys afectats per la franja de protecció siguin d’un altre propietari caldrà demanar autorització prèvia per a l’execució dels treballs. L’Ajuntament posa a la vostra disposició un model de sol·licitud d’autorització, que podeu recollir a les oficines municipals, i s’ofereix per a tramitar-vos la petició davant del propietari dels terrenys. Malgrat que és necessari demanar autorització per dur a terme la neteja en finca aliena, els propietaris estan obligats per Llei a permetre que s’hi accedeixi.

Afegir, per últim, que l’Ajuntament haurà de constatar el compliment de les obligacions, i en cas d’incompliment, es podrà acordar l’execució subsidiària dels treballs i els costos derivats d’aquestes actuacions es repercutiran als propietaris de l’habitatge o edificació.

L’Ajuntament està a la vostra disposició per atendre qualsevol dubte al respecte amb la voluntat de garantir la seguretat del municipi contra els incendis forestals.