Protecció contra la contaminació acústica

L’art. 9.1 de la llei 16/2002 de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica: “Els ajuntaments han d’elaborar un mapa de capacitat acústica amb ells nivells d’immissió dels emissors acústics a què és aplicable la present Llei que estiguin inclosos en les zones urbanes, els nuclis de població i, si escau, les zones del medi natural, a efectes de determinar la capacitat acústica del territori mitjançant l’establiment de les zones de sensibilitat acústica en l’àmbit del municipi respectiu.”

En la sessió del Ple de 23/10/2017, es va aprovar inicialment el mapa de capacitat acústica del municipi de Canet d’Adri redactat pels tècnics del Servei de Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i Lumínica de la Generalitat de Catalunya i Axioma Consultors Acústics com a empresa col·laborada del Departament.


Podeu consultar els mapes en els següents enllaços: