Autoritzacions per executar treballs de prevenció d’incendis

A continuació s’estableixen els tràmits específics per executar els treballs de prevenció d’incendis que determina la Llei 5/2003, de prevenció d’incendis en nuclis, urbanitzacions, instal·lacions i edificacions aïllades.

COMUNICACIÓ PER OBRA AUTORITZADA

Qui ho ha de fer?

✓ Tothom que faci treballs d’obertura de franges perimetrals de prevenció en els que s’inclogui tallada d’arbres. No cal esperar resposta, és una comunicació amb efectes immediats, vigent durant un any, i que inclou una declaració responsable.

Com s’ha de fer?

✓ Exclusivament online, de fer el tràmit de comunicar un aprofitament amb finalitat comercial. En descarregar el formulari, a l’apartat “descripció de l’aprofitament” cal marcar l’opció “7- Tallada en compliment de la normativa de prevenció d’incendis”

Qui ha de tramitar-ho?

✓ Pot fer-ho indistintament l’Ajuntament, l’empresa de treballs forestals o un propietari privat.

Nota: en cas que la tallada la faci un propietari privat, també pot fer el tràmit comunicar un aprofitament no comercial per ús domèstic, de forma telemàtica mitjançant el mateix formulari anterior (opció “1- Aclarida o tallada de selecció per ús domèstic”), o bé presencial si és persona física, mitjançant aquest formulari.

 

SOL·LICITUD PER A FER ACTIVITATS AMB PERILL D’INCENDI FORESTALS

Qui ha de demanar aquest permís?

✓ Tothom que faci treballs tant d’obertura com de manteniment en franges de protecció o seguretat (inclou nuclis, urbanitzacions, carreteres, camins, aïllats, etc.) entre el 15 de març i el 15 d’octubre.

✓ Tothom que realitzi treballs forestals que generin restes vegetals en municipis d’alt risc d’incendi forestal entre el 15 de juny i el 15 de setembre.

Exemples:

Un treball que genera restes vegetals però no és una franja de protecció o seguretat però sí que inclou tallada d’arbres o bé trituració de matolls

només cal si és municipi d’alt risc i és entre el 15 de juny i el 15 de setembre

L’execució d’una franja de protecció d’una urbanització en un municipi de no alt risc d’incendi durant el mes de maig

cal autorització, és una franja de protecció

Com s’ha de fer?

Del 15 de març al 15 d’octubre caldrà demanar autorització mitjançant aquest formulari, concretament la sol·licitud genèrica per a activitats amb risc d’incendi forestal en terrenys forestals i la franja de 500m que els envolta.

Del 15 de juny al 15 de setembre i per municipis d’alt risc d’incendis caldrà demanar autorització mitjançant aquest formulari, concretament sol·licitud per a treballs forestals.

Qui ha de tramitar-ho?

Pot fer-ho indistintament l’Ajuntament, l’empresa de treballs forestals o un propietari privat però s’aconsella que ho faci l’empresa o la persona encarregada de les feines ja que s’ha de posar un telèfon mòbil de contacte on es rebrà un missatge si s’activa el pla alfa i es restringeixen els treballs. Es poden enviar per l’EACAT com a tramesa al Servei de Prevenció d’Incendis Forestals del DARP per ens públics o presentar presencialment a qualsevol dels registres que determinen al web. Cal esperar a tenir l’autorització per a començar l’activitat.

 

TREBALLS EN PARCEL·LES INTERIORS I ZONES VERDES

No són franges de protecció però que SI generen restes vegetals, per tant cal sol·licitar el permís per a fer activitats amb perill d’incendi forestal si es fan els treballs entre el 15 de juny i el 15 de setembre i en municipis d’alt risc d’incendi.

Si afecten sòl urbà (SU) o sòl urbanitzable delimitat (SUD), els treballs poden estar subjectes a llicència municipal.

 

TREBALLS DE MANTENIMENT DE FRANGES PERIMETRALS (NOMÉS ESTASSADA I PODA)

No cal la comunicació d’obra autoritzada, sí que cal l’autorització per generar restes del 15 de març al 15 d’octubre.

 

AUTORITZACIÓ PER TREBALLS EN ZONES DE DOMINI PÚBLIC HIDRÀULIC (ACA)

En el cas que s’hagin de realitzar treballs en zones de domini públic hidràulic, caldrà demanar autorització a l’ACA adjuntant el projecte executiu on es determinen quines zones estan afectades.

S’ha d’esperar a rebre l’autorització pertinent i durant l’execució de l’obra caldrà complir amb tots els condicionants i/o restriccions que s’estableixin en l’autorització.

 

Podeu adreçar les vostres consultes a:

Servei de Prevenció d’Incendis Forestals: spif.dmah@gencat.cat
Secció de Boscos i Recursos Forestals: boscos.generalitatgirona@gencat.cat
Servei de Medi Ambient: medi.ambient@ddgi.cat