Gestió econòmica

En aquest apartat es detallen els diferents continguts referent a la gestió dels recursos econòmics de l’Ajuntament de Canet d’Adri.

El pressupost municipal de l’any en curs i els pressupostos d’exercicis anteriors, les modificacions pressupostaries que poden esdevenir al llarg de l’exercici pressupostari, l’execució trimestral del pressupost, l’inventari general de patrimoni i la relació de convenis de col·laboració.