Alcaldia

Benvolguts conciutadans i visitants de la xarxa,

Em plau saludar-vos des de la pàgina web de l’Ajuntament de Canet d’Adri, en nom de tots els regidors que hi són representats, i del personal de la Casa de la Vila que és al servei dels ciutadans, residents i visitants.

Des de la Web volem donar a conèixer el nostre municipi amb els pobles que l’integren: Canet, Adri, Montcal, Montbó, Biert i Rocacorba. L’objectiu és que, tant els visitants de fora com els mateixos veïns, pugueu trobar en aquestes pàgines virtuals tota la informació necessària en quant a serveis, tràmits, esdeveniments, horaris, rutes.

A l’Ajuntament treballarem perquè la pàgina web sigui una eina dinàmica, activa, de comunicació i participació entre l’Administració i els veïns.

L’equip de Govern afrontem amb molta il·lusió el repte dels quatre anys al capdavant del Consistori amb nous projectes i moltes ganes de treballar pel bé de tot el municipi. Us convidem, a través d’aquest portal, perquè ens feu arribar tota mena de suggeriments i opinions, tant de continguts com de procediment.

Sigueu benvinguts a la “casa de la vila” virtual de Canet d’Adri. Sentiu-vos-hi a casa. Jo personalment, com a alcalde, resto a la vostra disposició per mitjà del correu electrònic i també presencialment quan ho creieu oportú.

Enric Subils Quera 

Alcalde de Canet d’Adri

alcaldia@canet-adri.cat


Competències de l’Alcalde:

 • Representar l’ajuntament.
 • Dirigir el Govern i l’Administració Municipals.
 • Convocar i presidir les sessions del ple, de la Comissió de Govern i de qualsevol altre òrgan municipal.
 • Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.
 • Publicar, executar i fer complir els acords municipals.
 • Dictar bans i vetllar perquè es compleixin.
 • Autoritzar, disposar despeses i reconèixer obligacions en els límits de la seva competència, ordenar pagaments i retre comptes.
 • Exercir la direcció superior de tot el personal de la corporació.
 • Exercir la direcció superior de la policia municipal, i també nomenar i sancionar els funcionaris que porten armes.
 • Exercir accions judicials i administratives en cas d’urgència.
 • Adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en el cas de catàstrofe o d’infortunis públics o de greu perill d’aquests, les mesures necessàries i adequades, i donar-ne compte immediat al ple.
 • Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o les infraccions de les ordenances municipals, llevat dels casos en què la facultat s’atribueixi a altres òrgans.
 • Contractar obres i serveis, sempre que llur quantia no excedeixi el cinc per cent dels recursos ordinaris del seu pressupost ni el cinquanta per cent del límit general aplicable a la contractació directa, d’acord amb el procediment legal establert.
 • Concedir llicències, quan així ho disposin les ordenances.
 • Les altres atribucions que expressament li atribueixen les lleis i les que la legislació assigna al municipi i no atribueix a altres òrgans municipals.
 • Nomenar els tinents d’alcalde.

Biografia / Currículum:

Nascut a Girona i establert a Canet d’Adri a la Urbanització de Montbó.

Casat i pare de dos fills.

Ha treballat de lampista durant tretze anys per compte propi i durant més de trenta anys en el sector de la Sanitat Pública.

Actualment, jubilat.

Per a més informació podeu consultar el següent enllaç d’alts càrrecs de la seu electrònica.