Subvencions

Subvencions Ajuntament de Canet d’Adri (2023):

Convocatòria de subvenció adreçada al sector turístic i de restauració 2021:


Per a veure les subvencions que ha concedit l’Ajuntament durant l’any 2019 feu clic al següent enllaç.


Per a veure les subvencions que ha concedit l’Ajuntament durant l’any 2018 feu clic al següent enllaç.


Per a veure les subvencions que ha concedit l’Ajuntament durant l’any 2017 feu clic al següent enllaç.


Per a veure les subvencions que ha concedit l’Ajuntament durant l’any 2016 feu clic al següent enllaç.


Per a veure les subvencions que ha concedit l’Ajuntament durant l’any 2015 feu clic al següent enllaç.

 • Subvencions per entitats

  SUBVENCIONS A ATORGAR A LES ENTITATS DEL MUNICIPI DE CANET D’ADRI:

  • Regulació de la normativa de subvencions:
   • Llei 38/2003 General de subvencions
   • Reial Decret 887/2006 Reglament de la Llei de subvencions
   • Llei 19/2013 de transparència (estatal)
   • Llei 19/2014 de transparència , accés a la informació pública i bon govern (catalana)
   • Bases d’execució del pressupost municipal.
  • L’Ajuntament com a ens concedent de les subvencions a entitats del municipi de Canet d’Adri, ha de vetllar pel compliment de la normativa reguladora corresponent.

  Requisits i recomanacions subvenció

  •  Existeixen tres possibilitats en l’atorgament de subvencions:
   • a) Mitjançant convocatòria pública
   • b) D’atorgament directe per estar relacionades en les bases d’execució del pressupost
   • c) Les excloses de concurrència per fets puntuals o situacions especials que caldrà justificar degudament

  a) Memòria de l’activitat b) Pressupost de l’activitat c) Certificat bancari del compte corrent mancomunat de l’ENTITAT on ingressar la subvenció d) Declaració d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social e) Declaració segons disposa d’assegurança responsabilitat civil per l’activitat Si l’entitat no ho va fer en el seu moment, cal que s’adjunti els estatuts, l’acta fundacional i un certificat dels càrrecs VIGENTS. Això és requisit perquè es pugui atorgar qualsevol subvenció.

  • Presentada la sol·licitud al registre d’entrada, l’Ajuntament prèvia comprovació de tota la documentació, aprovarà la subvenció fixant un termini per justificar-la. Es pot demanar una bestreta.
  • Feta l’activitat, caldrà la justificació de la subvenció. Caldrà acompanyar la següent documentació:

  a) Justificació de subvenció de les entitats (on hi ha relació de despeses i ingressos)

  b) Factures (compulsades) que justifiquen que s’ha fet l’activitat.

 • Subvencions atorgades a l'Ajuntament. Any 2016.

  Generalitat de Catalunya: 2015_10_depagricultura

  • PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS i restauració del potencial forestal (ARP/2207/2015): Actuació: Arranjament carretera de Rocacorba.

  Import subvencionat total: 8.490 €. Import atorgat pel DARP: 4.839,30 €. Import atorgat per FEADER: 3.650,70 €.

  • ESPAIS NATURALS PROTEGITS

  Actuació: Senyalització i adequació d’espais d’ús públic al Puig d’Adri. Cost total del projecte executat per l’empresa Geosilva: 12.812,12€.


  DIPSALUT: DIPSALUT

  • CONSULTORIS LOCALS

  Finançament despeses ús consultori local (llum, telèfon i neteja). Import sol·licitat i atorgat: 1.800 €

  • PROGRAMA Pt10

  S’ha justificat la subvenció per la lluita i control integra de plagues urbanes, pels quals es rebrà un import de 2.036,87 €. El cost total pel tractament de desinsectació ha estat de 3.025,00 €.

  • Programa de suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes (Pt10): Import 1.777,72 €

  DIPUTACIÓ DE GIRONA: marca_diputacio_centrada

  Per l’organització de la Fira del Porc. Import subvencionat: 300,00 €

  -Per la redacció del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals de Canet d’Adri Convocatòria: actuacions en matèria forestal. Línia 1 (suport als ajuntaments en la prevenció d’incendis forestals) Import subvencionat: 983,85 € Cost total de la redacció del PPIF: 3.872,00 €

  Campanya del Pla a l’Acció Concepte subvencionat: renovació de l’enllumenat públic per tecnologia LED Import concedit: 4.988,00 €

  -Per la sega de marges de camins municipals Convocatòria: actuacions en matèria forestal. Línia 1 (suport als ajuntaments en la prevenció d’incendis forestals) Import subvencionat: 1.038,61 €

  -Per a facilitar l’accés a les noves tecnologies: Import subvencionat: 749,60 €

  -Pel de Fons de Cooperació Econòmica i Cultural a) Despeses corrents: 23.490,60 € b) Despeses culturals: 4.145,00 €

  Per actuacions urgents a executar al Pavelló Import concedit: 6.300,00 € Obres realitzades: -Reparació de la coberta -Instal·lació porta i barana metàl·lica -Tancar espai d’accés a sota-grades -Pavimentar zona sota escenari per habilitar espai-taller per la comissió de festes Total cost de les obres: 27.458,53 € Empresa executora de les obres: Tallers Girona, SL

  Campanya del Pla a l’Acció Concepte subvencionat: renovació de l’enllumenat públic per tecnologia LED Import concedit: 4.988,00 €.

 • Subvencions atorgades a l'Ajuntament. Any 2017.
  • Per veure les subvencions de la Diputació de Girona atorgades a l’Ajuntament durant l’any 2017 fer clic al següent enllaç.
  • Per veure les subvencions de Dipsalut atorgades a l’Ajuntament durant l’any 2017 fer clic al següent enllaç.
  • Per veure les subvencions de la Generalitat atorgades a l’Ajuntament durant l’any 2017 fer clic al següent enllaç.
  • Per veure les subvencions del Consell Comarcal del Gironès atorgades a l’Ajuntament durant l’any 2017 fer clic al següent enllaç.
  *Actualitzat a data 13/02/2018
 • Subvencions atorgades a l'Ajuntament. Any 2018.
  • Per veure les subvencions de la Diputació de Girona atorgades a l’Ajuntament durant l’any 2018 fer clic al següent enllaç.
  • Per veure les subvencions de Dipsalut atorgades a l’Ajuntament durant l’any 2018 fer clic al següent enllaç.
  • Per veure les subvencions de la Generalitat atorgades a l’Ajuntament durant l’any 2018 fer clic al següent enllaç.
  • Per veure les subvencions de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) atorgades a l’Ajuntament durant l’any 2018 fer clic al següent enllaç.
 • Subvencions atorgades a l'Ajuntament. Any 2019.
  • Per veure les subvencions de la Diputació de Girona atorgades a l’Ajuntament durant l’any 2019 fer clic al següent enllaç.
  • Per veure les subvencions de Dipsalut atorgades a l’Ajuntament durant l’any 2019 fer clic al següent enllaç.
  • Per veure les subvencions de la Generalitat de Catalunya atorgades a l’Ajuntament durant l’any 2019 fer clic al següent enllaç.
 • Subvencions atorgades a l'Ajuntament. Any 2020.
  • Per veure les subvencions atorgades a l’Ajuntament durant l’any 2020 fer clic al següent enllaç.
 • Subvencions atorgades a l'Ajuntament. Any 2021.

  Per veure les subvencions atorgades a l’Ajuntament durant l’any 2021 fer clic al següent enllaç.

 • Subvencions atorgades a l'Ajuntament. Any 2022.